ALGEMENE VOORWAARDEN van BESPREEKBUREAU - NEDERLAND

  

1.                    DEFINITIES 

1.1                 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

a.                    Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan BESPREEKBUREAU - NEDERLAND

b.                    Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komst, elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle precontractuele (rechts)handelingen die ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst hebben plaatsgevonden. Onder Overeenkomst vallen tevens Service Level Agreements, welke onderdeel uitmaken van een Overeenkomst met Opdrachtgever, Werkopdrachten en Abonnementen.

c.                    Diensten: alle werkzaamheden, waaronder serviceverlening en handelingen van beheer, door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND ter uitvoering van een Overeenkomst voor Opdrachtnemer verricht.

d.                     Producten; alle zaken waaronder begrepen documentatie, tekeningen, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND, die onderwerp zijn van de Overeenkomst met Opdrachtgever.

e.                    Werkopdracht: iedere order van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook  gegeven aan BESPREEKBUREAU - NEDERLAND

f.                     Abonnement: Het abonnement afgesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Bij een abonnement kunnen aanvullende voorwaarden worden overeengekomen.

 

2.                    TOEPASSELIJKHEID   

2.1                 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Leveringen en Diensten ter zake het verlenen van diensten door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND, dit ongeacht of door Opdrachtgever andere voorwaarden toepassing worden verklaard.

2.2                 Voorwaarden die afwijken van de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden behoren tot deze algemene voorwaarden, nadat partijen het gebruik en de geldigheid daarvan schriftelijk aan elkaar hebben kenbaar gemaakt en zijn overeengekomen.

2.3                 Deze Algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten of aanvullende - vervolgopdrachten - die BESPREEKBUREAU - NEDERLAND met eenzelfde Opdrachtgever aangaat respectievelijk op basis van een overeenkomst uitvoert of aanvaardt c.q. heeft aanvaard, waaronder mede dient te verstaan zijn of haar (eventuele) rechtsopvolgers.

2.4                 In geval van strijdigheid van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden met het bepaalde in de overeenkomst geniet het bepaalde in de overeenkomst de voorrang

2.8                 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden worden reeds nu en alsdan uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

3.                    INHOUD OVEREENKOMST 

3.1                 De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door hetgeen partijen daaromtrent schriftelijk overeenkomen. Mondelinge toezeggingen binden geen der partijen.

3.2                 De dienstverlening welke is neergelegd in de Overeenkomst is op te vatten als een inspanningsverbintenis.

 

4.                    AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN, EN OPGAVEN EN AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN  

4.1                 Een aanbieding c.q. prijsopgaaf (offerte) gedaan door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND bindt haar niet, maar is uitsluitend op te vatten als het doen van een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Opdrachtgever.

4.2                 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover BESPREEKBUREAU - NEDERLAND een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, of daaraan uitvoering heeft gegeven, tenzij Opdrachtgever bewijst dat BESPREEKBUREAU - NEDERLAND de opdracht van Opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien BESPREEKBUREAU - NEDERLAND voorafgaande aan het sluiten van de Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever BESPREEKBUREAU - NEDERLAND diensten verleent c.q. prestaties levert en nog geen overeenstemming tussen Opdrachtgever en BESPREEKBUREAU - NEDERLAND is bereikt over de prijs en overige voorwaarden voor deze diensten c.q. prestaties, is Opdrachtgever gehouden daarvoor Overeenkomstig de geldende tarieven te betalen.voor aanvaarding is noodzakelijk dat beide partijen de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard middels het plaatsen van een handtekening onder de overeenkomst, alsmede het plaatsen  van een datum van ondertekening; beide partijen dienen een exemplaar daarvan hebben ontvangen.

4.3                 Een aanbod is 14 dagen geldig.

4.4                 Indien BESPREEKBUREAU - NEDERLAND op verzoek van Opdrachtgever diensten verleent, producten laat gebruiken voordat een overeenkomst door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND is aanvaard op een wijze als bedoeld in 4.2 en nog geen overeenstemming is bereikt over de prijs en/of overige voorwaarden van de geleverde diensten, producten of prestaties is de Opdrachtgever gebonden aan het betalen van de alsdan geldende tarieven, welke horen bij de bij voorbaat verleende diensten c.q. geleverde prestaties.

 

5.                    PRIJS  

5.1                De prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de Nederlandse overheid worden opgelegd. Onder prijs wordt mede verstaan de zogenaamde 'verschotkosten' (zijnde: administratiekosten, afschrijvingskosten, produktiekosten, etc.).

5.2                 Indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op aantallen en/of hoeveelheden, die rechtstreeks verband houden met de te verrichten diensten c.q. de uit te voeren Opdracht, en bij de verwerking blijkt dat deze grootheden afwijken van hetgeen is overeengekomen, is BESPREEKBUREAU - NEDERLAND gerechtigd de prijs naar rato aan te passen.

5.3                 Indien de overeengekomen prijs is gebaseerd op een tarief per uur en de feitelijke bezettingsduur afwijkt van hetgeen partijen zijn overeengekomen, is BESPREEKBUREAU - NEDERLAND gerechtigd de prijs naar rato aan te passen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

5.4                 In de gevallen genoemd onder 5.2. en 5.3. wordt de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld onder toezending van een specificatie.

5.5                 BESPREEKBUREAU - NEDERLAND behoudt zich het recht voor de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen, indien ontwikkelingen in het prijspeil en andere factoren - zoals onder meer doch niet uitsluitend inkoopprijzen, heffingen of belasting, verzekeringstarieven. loonkosten - die op de prijs van invloed zijn daartoe naar haar inzicht aanleiding geven.Voorgenomen prijswijzigingen worden schriftelijk aan de Opdrachtgever meegedeeld.

5.6                 In gevallen van een prijsverhoging tot een percentage gelijk aan de stijging van het prijsindexcijfer gezinsconsumptie, zoals gepubliceerd door het CBS, zal geen grond aanwezig zijn tot eenzijdige opzegging van de gebruiksovereenkomst door Opdrachtgever. Indien BESPREEKBUREAU - NEDERLAND een hogere tariefsaanpassing voorstelt, zal de verhoging van het tarief met het gedeelte dat het genoemde indexcijfer te boven gaat, niet eerder kunnen ingaan dan na verloop van zestig dagen nadat BESPREEKBUREAU - NEDERLAND Opdrachtgever schriftelijk van haar voorstel in kennis heeft gesteld. Alsdan heeft Opdrachtgever het recht binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen tegen de dag waarop de hier bedoelde extra tariefverhoging zou ingaan. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet of niet tijdig opzegt, wordt hij geacht de extra tariefsverhoging te hebben geaccepteerd.

 

6.                    FACTURERING EN BETALING

               

6.1                 Facturering vindt - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen - plaats als volgt:

-             bij duurovereenkomsten per kwartaal en vooraf

-             bij incidentele werkzaamheden maandelijks en achteraf

6.2                 Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien integrale betaling binnen deze termijn achterwege blijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

6.3                 Indien Opdrachtgever de inhoud van een door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND gestuurde factuur betwist, dient Opdrachtgever BESPREEKBUREAU - NEDERLAND daarvan uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte te stellen en deze betwisting gedocumenteerd te motiveren.

6.4                 Bij het verlenen van enige vorm van uitstel van betaling door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND aan Opdrachtgever geldt de nieuwe termijn als een fatale termijn, zoals bedoeld in artikel 6.2.

 

7.                    OPZEGGING  

7.1                 Opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het kalenderjaar, dan wel tegen het einde van de overeengekomen duur, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien de voor de opzegging geldende regels niet (volledig) in acht genomen zijn, wordt de opzegging geacht niet te zijn geschied.

7.2                 Bij beŽindiging van de Overeenkomst dient ieder van de partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten onverwijld aan de andere partij te retourneren, onder het voorbehoud dat BESPREEKBUREAU - NEDERLAND van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag houden, die bestemd is voor de administratie van BESPREEKBUREAU - NEDERLAND.

7.3                 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND heeft Opdrachtgever recht op medewerking van BESPREEKBUREAU - NEDERLAND bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. BESPREEKBUREAU - NEDERLAND behoudt bij (tussentijds) opzegging aanspraak op betaling van declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtgever extra kosten met zich brengt, worden deze kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

8.                 INTELLECTUELE EIGENDOM  

8.1              BESPREEKBUREAU - NEDERLAND behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten ten aanzien waarvan BESPREEKBUREAU - NEDERLAND intellectuele eigendomsrechten geldend kan maken, die zij gebruikt of heeft gebruikt en of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van de Overeenkomst aan BESPREEKBUREAU - NEDERLAND in eigendom toebehoorden blijven aan BESPREEKBUREAU - NEDERLAND toebehoren.

8.2              Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van BESPREEKBUREAU - NEDERLAND, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, of te exploiteren tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van BESPREEKBUREAU - NEDERLAND. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beŽindiging van de Overeenkomst is het voorgaande van Overeenkomstige toepassing.

8.3              Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van BESPREEKBUREAU - NEDERLAND. Alvorens hiertoe over te kunnen gaan zal Opdrachtgever BESPREEKBUREAU - NEDERLAND van haar voornemen op de hoogte brengen.

8.4              Opdrachtgever is het niet toegestaan handelsnamen of andere aan BESPREEKBUREAU - NEDERLAND toebehorende tekens te veranderen  of te verwijderen.

 

9.                 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER  

9.1              De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, alsmede de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem aan BESPREEKBUREAU - NEDERLAND verstrekte gegevens.

9.4              De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.5              Opdrachtgever zal BESPREEKBUREAU - NEDERLAND vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van BESPREEKBUREAU - NEDERLAND daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

10.                 AANSPRAKELIJKHEID  

10.1              Ondanks het feit dat door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND de uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van adviezen, bestanden, de bestandsbeschrijvingen, websites, Opdrachtgevershandleidingen en/of onderdelen daarvan en andere op bestand(en) betrekking hebbende documenten en informatiedragers, is BESPREEKBUREAU - NEDERLAND tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolkomenheden, behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BESPREEKBUREAU - NEDERLAND.

10.2              Ingeval van overmacht is BESPREEKBUREAU - NEDERLAND niet aansprakelijk. Indien sprake is van overmacht dient hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te worden gedaan, zulks onder overlegging van de nodige bewijsstukken.

 

11.                 ONTBINDING  

11.1              Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt bij aangetekend schrijven.

 

12.                 UITVOERING DOOR DERDEN  

12.1              Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen staat het BESPREEKBUREAU - NEDERLAND te allen tijde vrij de uitvoering van de uit hoofde van de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen op te dragen aan een daartoe bekwame derde partij

 

13.                 GARANTIES  

27.1              BESPREEKBUREAU - NEDERLAND garandeert dat de door haar geleverde diensten en prestaties op een vakbekwame wijze zullen worden verricht enerzijds, en voor de duur van de Overeenkomst de door BESPREEKBUREAU - NEDERLAND (eventueel) ingeschakelde derde voldoen en zullen voldoen aan de prestatie-eisen en kwaliteitseisen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.